REGIONY TURYSTYCZNE ŚWIATA

Delimitacja regionów turystycznych w skali całe­go świata jest przedsięwzięciem trudnym i złożonym, głównie ze względu na konieczność zastosowania różnorodnych kryte­riów. Światowa Organizacja Turystyki (WTO — World Tourism Organization), przyjmując analizę ruchu turystycz­nego, wydzieliła sześć makroregionów turystycznych, w ramach których wyznaczono dwanaście subregionów. Największym regionem ze względu na skalę ruchu turys­tycznego jest Europa, na obszarze której wyznaczono cztery subregiony: wschodni, północny, południowy i zachodni. Drugim makroregionem jest Ameryka, obejmująca oba kon­tynenty. Dzieli się on na trzy subregiony: Ameryka Północna, Ameryka Środkowa i Południowa oraz Karaiby. Kolejnym makroregionem jest Azja Wschodnia i obszar Pacyfiku, łącznie z kontynentem Australii.

CEL PRZYJAZDÓW

zupa_gulaszowa_z_papryka_i_pomidorami_4_-_kopia

Celem przyjazdów turystycznych do tego regionu jest zarów­no motyw poznawczy, jak i handlowy (turystyka biznesowa), w mniejszym stopniu ruch turystyczny ma tu charakter wyłącznie wypoczynkowy. Do regionu Azji Południowo- -Wschodniej przybywa rocznie około 30 min cudzoziemskich turystów, którzy odwiedzają głównie: Malezję, Hongkong, Tajlandię, Taiwan, Singapur, Makau i Filipiny. Wśród przy­jezdnych dominują mieszkańcy Azji, zwłaszcza Japończycy, na drugim miejscu znajdują się Europejczycy (Anglicy, Francuzi, Niemcy), a dalej mieszkańcy Stanów Zjednoczo­nych i Australii. Region ten, po odbudowaniu krajów znisz­czonych w działaniach wojennych, jakie toczyły się tu przez kilkadziesiąt lat, ma dużą szansę na dynamiczny rozwój ; turystyki.

WYDŁUŻONY SEZON

pobrane

Budowa wysokogórskich stacji narciarskich znacznie wydłużyła sezon uprawiania sportów zimowych i spowodowała, że każdego roku przybywa w Alpy kilkadziesiąt milionów turystów, pochodzących głównie z kra­jów Europy. Region alpejski, podobnie jak i śródziemnomorski, obejmuje terytoria kilku państw. Turystyczny region Alp rozciąga się na terytoriach: Francji, Włoch, Szwajcarii, Liech­tensteinu, Niemiec, Austrii i Słowenii, co w niewielkim tylko stopniu utrudnia jego turystyczne użytkowanie. Znacznie młodsze są pozostałe wielkie regiony turystyki międzynarodowej na świecie.