//////

BARDZO ISTOTNE DLA WEJŚCIA NA RYNEK

Ponadto region lub miejs­cowość turystyczna musi mieć ogólną infrastrukturę komunalną i usługową: handlową, urządzenia łączności, urządzenia zwią­zane z ochroną środowiska pozwalające na realizację wszyst­kich nieturystycznych potrzeb osób przebywających na danym terenie, a także infrastrukturę społeczną — instytucje ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, porządku publicznego itp. Bardzo istotne dla wejścia na rynek turystyczny są warunki tworzone przez władze lokalne, terytorialne lub centralne, które mogą sprzyjać rozwojowi gospodarki turystycznej po­przez odpowiedni system podatkowy,.politykę preferencyjnych kredytów, udzielanie koncesji na działalność w zakresie obsługi ruchu turystycznego itp.

Comments are closed.