//////

DZIĘKI RÓŻNORODNOŚCI

Część dóbr turystycznych ma niematerialny charakter (cisza, spokój, czyste powietrze), często cechuje je unikatowość   dotyczy to folkloru, tradycji, które — częściowo na skutek wzmożonego ruchu turystycznego — zanikają, pozostając jedynie w formie folklorystycznego spektaklu. Dzięki swojej różnorodności, często dzięki swojemu unika­towemu charakterowi walory turystyczne umożliwiają przeży­wanie wrażeń estetycznych, uaktywniają sferę przeżyć psychi­cznych. Walory dóbr kultury i nowoczesnych osiągnięć tech­nicznych są elementem kształcenia, rozbudzania zainteresowań, kształtowania świadomości. Walor turystyczny może stanowić również otoczenie sprzyjające dobrym warunkom odpoczynku i regeneracji sił.

Comments are closed.