//////

FORMY ORGANIZACYJNE

Dotyczy to często dotychczasowych konkurentów — łą­czą się hotele lub następuje połączenie linii lotniczych; integrację pionową (wertykalną) — która ma miejsce wtedy, gdy łączą się firmy zajmujące się świadczeniem różnych usług turystycznych, np. linie lotnicze łączą się z jednostkami hotelowymi.Najczęściej występujące formy organizacyjne w procesie integracji przedsiębiorstw to fuzje i przejęcia. Fuzje polegają na połączeniu autonomicznych przedsiębiorstw, które w wyniku zawartej umowy tworzą nową jednostkę gospodarczą, tracąc odrębność i osobowość prawną. Podstawową cechą fuzji jest dobrowolność podejmowania decyzji o połączeniu. Często łączą się jednostki o zbliżonej wielkości.

Comments are closed.