//////

TURYSTYCZNY REGION METROPOLITALNY

Biorąc pod uwagę różne usytuowanie obszarów popytu i podaży turys­tycznej, generalnie można wydzielić dwa różne typy regionów. Pierwszy z nich nazywany jest umownie regionem met­ropolitalnym, drugi regionem peryferyjnym. Turystyczny region metropolitalny powstaje w otoczeniu dużych skupisk miejskich (miast, aglomeracji, konurbacji) jako naturalny, najbliższy obszar wypoczynkowy, zwłaszcza wypoczynku weekendowego mieszkańców miasta. Popyt na wypoczynek podmiejski jest bezpośrednią przyczyną powstania i rozwoju turystycznego regionu metropolitalnego, a jego wielkość zależy w dużym stopniu od skali popytu mieszkańców miasta. Konkurencyjność tego typu regionów ogranicza się w zasadzie do mieszkańców aglomeracji

PRZYGOTOWANE OBIEKTY

Obiekty te zwykle są w miastach przygotowane na przyjęcie turystów, posiadają odpowiednie tablice informacyjne, specjal­nie opracowane foldery czy przewodniki, a do niektórych z nich wymagany jest bilet wstępu lub stosowny strój, nierzadko zwiedzanie (penetracja) odbywa się z udziałem odpowiednio przygotowanego przewodnika. Przestrzenie miejskiej penetracji turystycznej występują zwykle punktowo, z wyjątkiem centrów historycznych obejmujących duże fragmenty lub całe prze­strzenie starych historycznie miast czy fortyfikacji. Cechą charakterystyczną użytkowania tych przestrzeni jest to, że są one głównie penetrowane przez przybyszów z zewnątrz (turystów), a udział stałych mieszkańców miasta, z wyjątkiem okresów szczególnych, jest znacznie mniejszy.

MIASTA- OGRODY

Znacznie wcześniej, bo na początku XX w., rozpoczęła się w Polsce budowa tzw. „miast-ogrodów” lub „miast-lasów”, miała ona jednak charakter planowy i zorganizowany. Na rozparcelowanych obszarach majątków ziemskich obejmują­cych czasami również i lasy powstały m.in. w okolicach Łodzi: Miasto-Ogród Sokolniki, Miasto-Las Kolumna, Tu- szyn-Las i inne, o oryginalnych układach przestrzennych. Podobne osiedla wypoczynkowe powstawały również w oto­czeniu innych dużych miast w Polsce (Warszawa) i Europie. Przestrzeń kolonizacji turystycznej, zwłaszcza powstająca w ostatnich latach, jest najczęściej przestrzenią obcą krajob­razowo i organizacyjnie regionom geograficznym, w których powstaje, a ze względu na swoją skalę (zwłaszcza w strefach podmiejskich oraz nad zbiornikami wodnymi czy na wybrzeżu morskim) staje się agresywna w stosunku do otoczenia, które intensywnie zmienia i przekształca.

TRWAŁE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI

Trwałe efekty działalności gospodarczej człowieka w tym środowisku (środowisko gospodarcze), a także środowisko społeczne będące wynikiem działalności terytorialnych zbio­rowości społecznych (narody, zbiorowości regionalne i lokal­ne). Warunkiem powstania i rozwoju przestrzeni turystycznej są potrzeby wypoczynku, poznania i doznania przeżyć, które są głównymi atrybutami przemieszczeń turystycznych współ­czesnego człowieka. Inaczej mówiąc, przestrzeń turystyczna jest wytworem człowieka użytkującego dla celów turystycznych środowisko geograficzne, które odkrywa i zagospodarowuje, motywując to potrzebą wypoczynku, poznania i chęci doznania różnorodnych przeżyć.

WYKORZYSTYWANIE NOWOCZESNYCH ŚRODKÓW

Umiejętność wykorzystania nowoczesnych środków technicz­nych, łatwość i sprawność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami w procesie tworzenia i sprzedaży produktu turystycznego będzie rzutować na cały system organizacji i działal­ności firmy. Wzrośnie znaczenie umiejętności szybkiego podejmowania decyzji, elastyczności działania, natychmias­towej reakcji, co zostanie wymuszone nowoczesnym systemem działań. Zmieni się system zarządzania i organizacji firmy. Na szczeble operacyjnego działania delegowany musi być cały szereg kompetencji, które są niezbędne do podejmowania decyzji warunkujących zawieranie transakcji.

SKUTECZNIE I SPRAWNIE

Dzięki skutecznie i sprawnie funkcjonującemu bankowi danych, wszystkie hotele tej sieci posiadają informacje o poprzednich wizytach klientów w in­nych obiektach. Dzięki istnieniu takiego systemu personel może wcześniej uwzględniać wszelkie życzenia klienta wyra­żone w czasie jego pobytów w innych hotelach sieci. Niewątpliwie przedstawione powyżej nowoczesne techniki komunikacji i łączności, które dają ogromne możliwości aktywizacji zarówno w procesie tworzenia produktu turystycz­nego, jak i jego sprzedaży, wymagają jednak działań przedsię­biorstw dostosowanych do tych całkiem nowych warunków.

STANDARDY WYPOSAŻENIA

Wielofunkcyjne zestawy telefoniczne, faksy, skrzynki modemowe i poczta głosowa będą w niedalekiej przyszłości należeć do standardu wyposa­żenia pokoju hotelowego. Już dzisiaj wiele hoteli instaluje pocztę głosową polegającą na udzielaniu bezpośredniej od­powiedzi na odległość na zadawane pytania. Ta elektroniczna sekretarka przechowuje również informacje dla osób nieobec­nych czasowo w hotelu. Standardem staje się również wyposażenie pokoi hotelo­wych w biurka, komputer PC, oświetlenie, które dostosowane jest nie tylko do wypoczynku, ale i do pracy. Badania przeprowadzone wśród bardzo często podróżującej grupy klientów hoteli, jakimi są ludzie szeroko pojętego biznesu, którzy charakteryzują się specyficznymi wymaganiami, po­zwalają na stwierdzenie, że ich potrzeby sprowadzają się głównie do: telefonowania, pracy i czytania.

DUŻA POPULARNOŚĆ

Ale jednocześnie wzrastającą popularnością cieszą się małe, często rodzinne, ale bardzo ekskluzywne hotele, o doskonałej obsłudze, stwarzające atmo­sferę domowego zacisza, ze wspaniałą kuchnią i zasadami pobytu zbliżonymi do przyjmowania prywatnych gości, a nie klientów hotelu. Te nowe obiekty hotelowe, których historia sięga zaledwie paru lat, noszą nazwę Boutiąuehotels. W dużych metropoliach pojawiły się luksusowe miniobiekty hotelowe, wyraźnie odbiegające stylem, usytuowaniem, otoczeniem i ze­wnętrznym wystrojem od hoteli standardowych. Są one obiek­tami najwyższej kategorii, z maksimum 60 pokojami.

WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY

Jest to trzeci co do wielkości — po Londynie i Frankfurcie — węzeł komunikacyjny Europy. Hałas silników samolotów, przejeżdżających podziemnymi tunelami pod ho­telem ekspresowych pociągów, powietrze przesiąknięte spa­linami — nie jest to z pewnością miejsce, gdzie jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu można by zlokalizować obiekt hotelowy. Dzięki nowoczesnej technice hotel wybudowany pomiędzy dwoma pasami startowymi, dokładnie nad pod­ziemnymi torami ekspresowej kolei zapewnia swoim gościom spokój dzięki poduszkom powietrznym oddzielającym trzy szklane powierzchnie okien i materiałom izolacyjnym wy- głuszającym ściany. Biologiczne urządzenia do filtrowania powietrza i specjalna instalacja eliminują woń spalin.

MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE

Wzrastają możliwości techniczne wyjazdu i różnicują się cele, motywy i potrzeby podejmowania podróży turystycznych. Analogicznie technika wykorzystywana jest w tworzeniu różnicowaniu oferty produktów turystycznych. Nowoczesne możliwości techniczne są wykorzystywane w tworzeniu no­wych obiektów turystycznych oraz w bezpośredniej obsłudze turystów. W porcie lotniczym we Frankfurcie wprowadzono nową procedurę kontroli tożsamości podróżnych. Komputer badający optycznie powierzchnię ludzkiej ręki ma zastąpić urzędników kontroli granicznej. Przyrząd mierzy długość, grubość i szerokość palców.