//////

PODAŻ TURYSTYCZNA

W teorii ekonomii podaż określa się jako relację między ilością produktu oferowanego na rynku a ceną, przy założeniu niezmienności innych czynników rynkowych. Relacja ta wyraża się w prawidłowości wzrostu wielkości podaży przy wzroście cen i spadku wielkości podaży przy spadku cen. W.literaturze przedmiotu wyróżnia się dwa pojęcia podaży: w wąskim i szerokim znaczeniu tego słowa. Podaż w znaczeniu węższym to wolumen dóbr i usług, który jest zaoferowany do sprzedaży turystom, natomiast w znaczeniu szerszym — całokształt działań wszystkich podmiotów prowadzących dzia­łalność zmierzającą do zaspokojenia popytu turystów.

Comments are closed.