//////

PRODUKT POSZERZONY

Produkt poszerzony stanowią elementy decydujące o wy­różnieniu produktu na rynku, o jego konkurencyjności i atrak­cyjności. Są to elementy składowe produktu, o które jest on bogacony, te bowiem, które dotąd stanowiły jego treść prze­chodzą najczęściej do produktu podstawowego jako nieodzow­ne jego składniki. Można tu zaliczyć dodatkowe wycieczki, serwis posprzedażowy itp.Istnieje również pojęcie produktu potencjalnego utożsa­miane z taką kompozycją świadczeń, która mogłaby dodatkowo uatrakcyjnić produkt i przyciągnąć nabywcę.

Comments are closed.