//////

PRZYTOCZONE PODZIAŁY

Przytoczone podziały walorów sugerują dychotomię natural­nych walorów turystycznych oraz walorów stanowiących produkty pracy ludzkiej. Niewątpliwie takie walory turystyczne jak targi, wystawy, osiągnięcia myśli naukowo-technicznej itp. stanowią odrębne, samodzielne układy nie związane ze środo­wiskiem przyrodniczym, a przyciągające ruch turystyczny. Podobnie wielkie miasta będące atrakcją turystyczną ze względu na charakter zabudowy (Manhattan w Nowym Jorku) lub rodzaj rozwijanej działalności (Hollywood) same, bez względu na miejsce ich położenia i otaczające środowisko przyrodnicze, stanowią ośrodki zainteresowania turystycznego. Podobny charakter mają galerie i muzea, których atrakcyjność turystyczną wyznaczają zgromadzone tam dzieła sztuki.

Comments are closed.