//////

REGIONY TURYSTYCZNE ŚWIATA

Delimitacja regionów turystycznych w skali całe­go świata jest przedsięwzięciem trudnym i złożonym, głównie ze względu na konieczność zastosowania różnorodnych kryte­riów. Światowa Organizacja Turystyki (WTO — World Tourism Organization), przyjmując analizę ruchu turystycz­nego, wydzieliła sześć makroregionów turystycznych, w ramach których wyznaczono dwanaście subregionów. Największym regionem ze względu na skalę ruchu turys­tycznego jest Europa, na obszarze której wyznaczono cztery subregiony: wschodni, północny, południowy i zachodni. Drugim makroregionem jest Ameryka, obejmująca oba kon­tynenty. Dzieli się on na trzy subregiony: Ameryka Północna, Ameryka Środkowa i Południowa oraz Karaiby. Kolejnym makroregionem jest Azja Wschodnia i obszar Pacyfiku, łącznie z kontynentem Australii.

Comments are closed.