//////

ŚWIATOWE TENDENCJE KSZTAŁTOWANIA PRODUKTU

Zmniejszający się udział kontynentu europejskiego w recepcji ruchu turystycznego może być skutkiem braku znaczących działań innowacyjnych w kształtowaniu oferty produktu turystycznego oraz w or­ganizacji wyjazdów na Starym Kontynencie. Organizatorzy turystyki w Europie dla utrzymania dotychczasowej pozycji na rynku muszą oferować produkt wysokiej jakości po konkurencyj­nych cenach. Walory turystyczne Europy — architektura, muzea i galerie, wybrzeża i góry — wymagają dla utrzymania ich atrakcyjności doinwestowania, zwłaszcza w zakresie infrastruktu­ry noclegowej, komunikacyjnej oraz umożliwiającej korzystanie z walorów turystycznych, jak i wprowadzania nowoczesnych systemów organizacji obsługi ruchu turystycznego.

Comments are closed.