//////

W SKALI KRAJU

W skali kraju istotna jest stabilność gospodarki, prawodawstwo dotyczące działalności gospodar­czej, kursy walutowe, przepisy paszportowe i celne itp. Ograniczenia o charakterze rynkowym to wielkość i struktura konkurencji — liczba i rodzaj przedsiębiorstw działających na danym terenie, ich zasięg obsługi oraz pozycja na rynku.Podstawą konsumpcji turystycznej są dobra tu­rystyczne, czyli dobra stworzone przez naturę lub powstałe w wyniku działalności człowieka, które stanowią cel podróży turystycznych i nazywane są inaczej walorami turystycznymi.

Comments are closed.